Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 10.53.6220

Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 10.53.6220

® 2006 Microsoft Corporation – Shareware – Windows

Tổng quan

Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi ® 2006 Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.147 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) là 10.53.6220, phát hành vào ngày 19/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/08/2009.

Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)!

Cài đặt

người sử dụng 4.147 UpdateStar có Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản